fb-pixel
Zpětná vazba místo známek aneb jak nepřipravit děti o vnitřní motivaci

Zpětná vazba místo známek aneb jak nepřipravit děti o vnitřní motivaci

V souvislosti s distančním vzděláváním se opakovaně skloňuje téma hodnocení. Jak hodnotit děti v této nestandardní době? Známkovat? Testovat? Naše škola patří mezi ty, které něco takového naštěstí vůbec nemusí řešit. Neznámkujeme ani teď, ani jindy, protože tradiční klasifikaci ve smyslu známek považujeme za nefunkční a v některých ohledech škodlivou.

Proč jsme řekli známkám ne

Ze slova klasifikace jednoznačně plyne, že jde o rozřazení dětí, jejich třídění a škatulkování. Tím ale děti nezískají v podstatě žádnou informaci o tom, co umí, co se naučily, co ještě potřebují trénovat. Neexistuje totiž přesná definice toho, co jednotlivé známky na škále 1-5 znamenají, takže jde vždy jen o subjektivní hodnocení učitele v rámci systému, který byl vytvořen za vlády Marie Terezie před téměř 250 lety. I kdyby se učitel snažil sebevíc stanovit známky objektivně, známka má minimální vypovídací hodnotu pro žáky a jejich další rozvoj. Navíc výzkumy ukazují, že když někdo dostane špatnou známku opakovaně, ztrácí motivaci, chuť se znovu snažit.

Jak funguje zpětná vazba

Snažíme se vyhýbat i sousloví slovní hodnocení, protože i v něm je obsažená jistá forma klasifikace. Raději hovoříme o zpětné vazbě a především o podpoře sebereflexe žáků. Pro nás je důležité s dětmi o jejich učení a rozvoji diskutovat. Jak to probíhá? Na počátku vždy stojí stanovení cíle – ten může být velmi konkrétní a krátkodobý, u starších se dá nastavit i cíl obecnější a dlouhodobý. Cíl musí být dětem srozumitelný a musí být nastaven tak, aby děti věděly, co znamená jej splnit. V další kroku se plánují aktivity, které k jeho naplnění mohou vést. Zpětná vazba vyučujícího i sebereflexe žáků se následně vztahuje k tomu, zda došlo k naplnění stanovených cílů. Bavíme se tedy zcela konkrétně o tom, co se podařilo, jak bude žák v práci pokračovat i o tom, co se nepodařilo a co musíme se žákem (nebo on sám) udělat jinak, aby se cílů přeci jen dosáhlo. Pokud je cíl splněn, přejde se k nastavení cíle/ů nových. Pokud ne, může dojít i k revizi plánu aktivit či prodloužení termínu splnění.

V praxi to znamená, že děti s učiteli zahajují každý týden společnou diskusí, co je v daném týdnu čeká, co se mají naučit, co budou samy tvořit či trénovat. Plány se zaznamenávají do speciálně vytvořených – věku a schopnostem dítěte adekvátně designovaných – listů. Děti přesně vědí, že některé plány jsou jen pro daný týden nebo pro konkrétní den, v jiných navazují na něco, co je plánováno dlouhodobě. Na konci týdne s učiteli reflektují, do jaké míry se jim podařilo činnosti zvládnout a na čem budou dál pracovat. Vyučující mají roli průvodců a komentátorů – doplňují k reflexi dětí své vlastní postřehy a nápady. To, na čem děti pracují a jak se daří dítěti plnit cíle a kde je dobré přidat, následně shrnujeme pro rodiče v tzv. měsíčních zprávách. V jejich rámci poskytujeme dítěti zpětnou vazbu, kterou si mohou přečíst i rodiče. Na stejné téma se bavíme při tzv. tripartitních setkáních, která se konají vždy ve čtvrtletí školního roku, a naše postřehy i zpětná vazba se promítají do pololetního i závěrečného vysvědčení.

Je to časově náročné? Možná, ale známkování testů a písemek také chvíli trvá.

Zpětná vazba jako nástroj vnitřní motivace

Proč to děláme? Už prvňáčci po několika týdnech školní docházky začínají hovořit o svém učení a berou si ho za své. Dávají najevo chuť něco dělat, něco se učit, zlepšovat se. Samozřejmě, že někdy víc, někdy méně, ale postupně – pokud se s nástrojem pracuje dobře – se rozdíly v motivaci často srovnají. Nepotřebujeme žádné vnější motivátory, abychom je přesvědčili, že se mají učit. Učí se, protože chtějí, protože je systém nepřipravil o vnitřní motivaci, nikoli proto, že mají strach ze špatné známky. Vědí, že udělat chybu znamená podnět k diskusi a hledání pomoci a cesty k její nápravě, nikoli sankci v podobě špatné známky.

Věříme, že děti do školy chodí proto, aby se něco naučily. Kdybychom je ale známkovali, naučili by se výrazně méně. A to nejenom méně z hlediska kurikula, ale také méně o sobě samých.

Poskytovat správně zpětnou vazbu není jednoduché, a tak pochopitelně i my stále hledáme inspiraci. Víme, že máme co zlepšovat, učíme se, jak systém sebereflexe a zpětné vazby nastavit co nejúčinněji a motivačně. Dává nám to ovšem větší smysl, než kdybychom teď měli řešit, jak klasifikovat on-line a pohlídat, že žáci neopisují nebo nepoužívají taháky při písemkách.

Lenka Krejčová

Jak v době zavřených škol pracujeme s dětmi na dálku

Jak v době zavřených škol pracujeme s dětmi na dálku

Navzdory zavřeným školám a celkové komplikované situaci, v níž jsme se ocitli, stále hledáme cesty, jak zůstat s dětmi i rodiči co nejvíce v kontaktu. Zároveň usilujeme o rovnováhu mezi tím, abychom dali rodinám dostatek podpory a vzdělávacích materiálů, ale současně je přespříliš nezatížili. To totiž vnímáme jako klíčové pro zvládnutí situace, která může trvat i několik týdnů či měsíců. Proto jsme si stanovili několik principů, jak chceme jako škola nyní fungovat.

Plán a struktura

Chceme zachovat maximum postupů, které aplikujeme v průběhu běžného režimu. Proto radíme dětem a rodičům vytvořit si plán a v něm čas vyhrazený školním aktivitám, kdy se budou společně či samostatně věnovat úkolům a projektům, které dostanou. Strukturu si hlídají i paní učitelky – úkoly posílají vždy začátkem týdne a v pravidelných, předem stanovených časech jsou dětem k dispozici online. Množství úloh z jednotlivých studijních oblastí se snaží nastavit tak, aby bylo zvládnutelné. Stále by to měla být pro děti trochu výzva, ale současně by měly mít z učení radost. Pomáhá to rodičům i dětem.  

Jde-li to, jděte ven 

Jsme laboratorní škola, proto chceme, aby děti i nadále získávaly podněty nejen z učebnic. Posíláme inspirace na smysluplné výukové weby, zajímavé dokumenty, které se pojí s měsíčním tématem, on-line galerie, které zpřístupnily své sbírky apod. Vytváříme pro děti úkoly, které se mají plnit venku, ale zároveň respektují pravidla nesdružování se. Chceme děti dostávat do přírody, na čerstvý vzduch, aby se co nejvíce učily v součinnosti se skutečným světem. Cílem je, aby si samy zkoušely nejrůznější činnosti, měly příležitost pozorovat svět kolem sebe, prozkoumávat, zaznamenávat, na co přišly, zažívat objevy a překvapení.   

Učíme se společně, učíme se od sebe navzájem 

Pro učitele a školu je aktuální situace stejně nová jako pro rodiče a děti. Bereme to jako příležitost ukázat si jeden z důležitých principů naší školy – učíme se společně, sdílíme nápady, inspirujeme se, jak si poradit s různými komplikacemi. Je to proces, na kterém neustále pracujeme a zlepšujeme ho. Učivo dětem nepředkládáme jako hotové informace, ale jako příležitost pro zkoumání. A také my ve škole dáváme najevo, co je pro nás nové, nač si zvykáme a co se učíme: ze dne na den jsme začali natáčet videa (podívejte se na náš Youtube kanál), která mají ulehčit rodičům při výuce, sdílíme informace online bez okamžité zpětné vazby od dětí, zda výkladu rozumí, co je ještě zajímá a tak dále. 

Jsme tu pro děti i rodiče

Komunikační platforma Edookit, jejímž prostřednictvím rodičům každý týden posíláme plán výuky a maximum podpůrných materiálů a pracovních listů, je určena i pro komunikaci ze strany rodičů. Pružně reagujeme na dotazy a individuální potřeby.  

Zároveň všechny paní učitelky mají konzultační hodiny přes WhatsApp a/nebo Skype. Je to důležitá individuální podpora každého žáka. Udržujeme tak vztahy s dětmi, které díky tomu vědí, že škola je tu pro ně, že v učení nejsou samy. Pocit sounáležitosti budujeme i díky třídním WhatsApp skupinám, kde rodiče diskutují, sdílí zážitky z výuky dětí, radosti i frustrace.

Individuální komunikace, individuální plán

Pokud kdokoli z jakéhokoli důvodu nemůže plnit zadané úkoly, řešíme to. Individuální přístup podle schopností a možností dětí i rozvoj jejich potenciálu patří k našim klíčovým hodnotám, které se snažíme dennodenně uplatňovat i v běžné výuce. Stále, i na dálku jsme samozřejmě otevřeni nastavení spolupráce tak, jak si situace žádá.    

Zpětná vazba od dětí  

Naše škola staví na sebehodnocení a sebeřízení – naše děti se od první třídy učí stanovovat si své studijní cíle a reflektovat, jak se jim učení daří, případně s čím potřebují pomoci. To chceme zachovat i ve stávajícím režimu domácího samostudia. Proto děti vždy v pátek buď samy napíšou učitelům, jak si v daném týdnu vedly, nebo nadiktují své hodnocení rodičům. Psát mohou přes Edookit či sdělení napsat na papír, který rodiče pošlou jako fotografii. 

Máme za sebou první týdny v tomto režimu. Každému vyhovuje jiný styl, intenzita kontaktu se školou i kanál pro komunikaci, ale celkově se ukazuje, že systém je funkční a praktický. Děkujeme proto moc dětem i rodičům za snahu, píli, reflexi, ochotu být v tom s námi i za všechny krásné, dojemné fotky dětí z dobrodružné cesty za poznáváním.   

Proč se jmenujeme ZŠ Poznávání

Proč se jmenujeme ZŠ Poznávání

Občas se stane, že jméno naší školy někdo zkomolí a namísto základní škola Poznávání nás přejmenuje na základní škola Poznání.  Zrovna v únoru 2019 se to stalo v článku jednoho celorepublikového deníku.

Ano, byli jsme rádi, že se o nás píše, ale kdyby si nás nějaký čtenář chtěl najít na internetu, byl by neúspěšný. Slovo poznání je lidem možná bližší a slýcháme ho častěji než slovo poznávání. My jsme se ale rozhodli, že se chceme jmenovat základní škola Poznávání.

Důvod?

Poznání je dokonané. Něco jsme se dozvěděli, něčemu jsme porozuměli, pochopili jsme.

Ve škole s našimi žáky si ale přejeme poznávat denně, společně se učit, ukazovat si, že jde o nikdy nekončící proces, že se stále máme co dozvídat, že objevování nového nás baví. Chceme podněcovat žáky, aby přemýšleli, hledali řešení všelijakých úloh a problémů. Těšíme se, jak se budeme učit společně s nimi a vzájemně se budeme obohacovat.

Proto se jmenujeme ZŠ Poznávání. Slyšíte v tom slově neukončenost? Je to proces, který plyne a konec je v nedohlednu.

Konec v nedohlednu… To může někdy znít děsivě. Ale jindy to může být VÝZVA. A my ji přijímáme. Proto jsme základní školu Poznávání založili.

Lenka Krejčová

Pan Ponožka v akci aneb naše novoroční setkání s předškoláky

Pan Ponožka v akci aneb naše novoroční setkání s předškoláky

V sobotu 12. ledna jsme se poprvé setkali s budoucími prvňáčky naší školy. Už několik minut před desátou dorazili první rodiče s dětmi, postupně se k nám přidalo ještě několik rodin.

Na začátku všechny přivítala zakladatelka naší školy Lenka Krejčová, představila školu, její koncepci i část týmu – druhou zakladatelku školy Zuzanu Hladíkovou, učitelku budoucích prvňáčků Janu BrodskouJanu Pechancovou z našeho centra podpory a poradenství.

Hlavní hvězdou setkání byl však vedle dětí a rodičů pan Ponožka. Provázel předškoláky plněním úkolů, podporoval je při práci a nakonec jim rozdal i odměny – tužky a pracovní sešity o první pomoci.

Ústředním tématem celého dopoledne byla zima, sníh, sněhuláci. Veškeré učení tak bylo propojeno se zkušenostmi dětí. Děti se učily a procvičovaly spontánně, přirozeně, v kontextu svých dosavadních znalostí.

Témata na sebe bezprostředně navazovala – čtení, psaní, počítání i informace ze společenskovědních či přírodovědných oborů si děti osvojovaly zcela nenuceně, s pocitem, že se baví a užívají si hezké dopoledne.

Jana Brodská spolu s panem Ponožkou děti vedla při plnění rozmanitých úkolů zaměřených na dovednosti, které jsou důležité pro osvojení čtení, psaní a počítání v 1. třídě. Děti trénovaly a rozvíjely fonematické povědomí, zrakové vnímání, předčíselné představy, grafomotoriku a verbální schopnosti. Všichni jsme se od sebe navzájem učili, společně přemýšleli a poznávali.

Po úspěšném splnění všech úkolů a dobré svačině dostaly prostor dotazy rodičů a sdílení zkušeností.

Děkujeme, že jste s námi strávili kus soboty, a těšíme se na vás na dalších akcích, třeba hned na našem kurzu pro předškoláky.

Zuzana Hladíková

Novoroční setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

Novoroční setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

Zaujala vás koncepce naší školy? Chtěli byste vědět více? Přijďte za námi! Srdečně vás zveme na ukázkové „vyučování“, kde si společně se svými dětmi zkusíte, jak bude probíhat výuka v naší škole.

KDY?       v sobotu  12. 1. 2019 od  10.00 do 13.30 hod
KDE?       DYS-centrum Praha, z. ú., Stejskalova 192/9, Praha 8

CO PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENO?

  • Trochu čtení, trochu psaní, trochu matematiky – vše tak, aby to vaše děti bavilo.
  • Řešení záhad, plnění „bojových úkolů“ a zábavu a legraci.
  • Učení, při kterém si budeme klást otázky, přemýšlet, poznávat a hledat společně informace.
  • Ukážeme si, jak dětem poskytovat zpětnou vazbu, aniž by musely dostávat známky, aniž by musely být hodnoceny, aniž by musely soutěžit.
  • Rodiče budou moci s poradenskými pracovníky konzultovat, jak své dítě na školu připravit a zda, co a jak s ním trénovat.
  • Poradíme vám, jaké pomůcky používat při přípravě budoucího prvňáčka.
  • Budeme se věnovat všem otázkám, na které hledají rodiče předškoláků odpovědi (co čekat u zápisu?, co se změní po nástupu do školy?, je mé dítě do školy dostatečně připravené? apod.).

KDO SE ZA NÁS SETKÁNÍ ZÚČASTNÍ?

  • Učitelka prvního stupně ZŠ, která stála na počátku školní docházky již stovek dětí.
  • Dětské psycholožky, které mají bohatou zkušenost s dětmi před nástupem do školy, věnují se problematice školní zralosti, mají zkušenosti z různých škol napříč Prahou i přilehlým okolím.
  • Speciální pedagožka, která pracuje s předškoláky i s dětmi, jimž byl udělen odklad školní docházky.

CHCETE O AKCI ZVĚDĚT VÍCE? Napište nám na e-mail info@skolapoznavani.cz nebo zavolejte na  tel. 732 643 901.

MÁTE CHUŤ PŘIJÍT SE PODÍVAT? Zarezervujte si místo na e-mailu info@skolapoznavani.cz

Lenka Krejčová