fb-pixel

Proč máme vlastní centrum podpory a poradenství?

Pokládáme za důležité mít poradenské pracoviště přímo ve škole, ať žáci nemusejí nikam docházet, ať zůstávají ve svém prostředí, ať je práce poradenských pracovníků a učitelů co nejvíce propojená, ať mohou být v každodenním kontaktu a ať mají příležitost o žácích co nejvíce zjistit a průběžně sledovat jejich vývoj.

Věříme, že jakmile se něco nedaří, žáci se trápí s učením nebo jim něco komplikuje radost z něj, je třeba jednat okamžitě – na nic nečekat a hledat způsoby, jak jim pomoci a jejich neutěšenou situaci změnit.

Naším cílem jsou spokojení žáci, kteří mají radost z poznávání. Proto je nedílnou součástí školy poradenské pracoviště, které nabízí služby žákům, jejich rodičům i učitelům, potřebují-li to.

V centru podpory pracují:

  • psychologové, kteří mají na starosti diagnostiku a tvorbu podpůrného plánu pro žáky v souladu s jejich potřebami,
  • speciální pedagogové, kteří průběžně pracují se žáky – individuálně i skupinově, v průběhu výuky i v samostatných lekcích,
  • asistenti pedagoga, kteří podle potřeby přicházejí do tříd a podle pokynů psychologů, speciálních pedagogů i učitelů nabízejí pomoc žákům, kteří to právě potřebují.

Základní činnosti centra:

  • průběžné monitorování žáků a screening školních dovedností, abychom zachytili případné obtíže, jakmile se objeví,
  • komplexní diagnostika založená na principech tzv. dynamického vyšetření, jejímž cílem je zmapovat proces učení a přemýšlení žáků, odhalit jejich silné stránky i zdroje obtíží a následně stanovit vhodné postupy prevence či intervence,
  • tvorba podpůrných plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – vycházíme z předpokladu, že tito žáci se učí jinak než běžnými postupy, a naším úkolem je odhalit, jaké metody jim vyhovují, a ty zakomponovat do jejich individuálního plánu,
  • průběžné terapie a reedukace – individuální anebo skupinová práce se žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu; někdy se jedná o krátké a rychlé intervence, někdy o dlouhodobější, až několikaletou spolupráci,
  • individuální práce se žáky za využití komplexních intervenčních programů – mezi hlavní patří Feuersteinovo instrumentální obohacování, programy HYPO a KUPOZ, rozvoj grafomotoriky či systematická podpora čtenářských dovedností,
  • reedukace při výskytu specifických obtíží v některých vyučovacích předmětech – hledání nových způsobů učení a porozumění učivu,
  • pravidelné případové konference – porady, na kterých se setkávají učitelé, vychovatelé a pracovníci centra a hovoří o konkrétních žácích, detailně plánují jejich podporu a společnou práci v jejich prospěch.
Základní škola Poznávání, s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.