Cesta celoživotního poznávání a objevování sebe sama i světa, ve kterém žijeme.

Chceme, aby každý žák zažíval úspěch, měl radost z poznávání a byl motivovaný. Aby věděl, co od sebe může čekat, co ho zajímá, v čem je dobrý a co potřebuje rozvíjet. Aby uměl pracovat se svými emocemi, uměl být sám za sebe i platným členem týmu.

fotodeti

Koncept 5S aneb SEBEpoznávání

  • Spolupráce
  • Samostatnost
  • Sebedůvěra
  • Sebereflexe
  • Seberegulace

Jak vzděláváme

Inovativní metody

Využíváme inovativních výukových metod v souladu s principy laboratorních škol, např. místně ukotvené učení, komunikační přístup ve výuce jazyků, badatelská výuka aj. Klademe důraz na tzv. kognitivní přístup ke vzdělávání. Máme sice klasické předměty, ale jejich konkrétní obsah určují měsíční i celoroční témata a práce na projektech. 

V matematice využíváme Hejného metodu. Číst děti učíme “zdravou” kombinací genetické a analyticko-syntetické a psát písmem Comenia script.

ROZpoznávání aneb když děti ROZhodují

Od první třídy máme speciální hodinu, ve které každé dítě samo rozhoduje, čemu se chce věnovat. 

  • ROZmotá to, čemu nerozumí
  • ROZjede to, čemu se chce nově věnovat
  • ROZvíjí to, co ho zajímá
fotodeti

Jazyky jsou pro nás prioritou

Víc angličtiny už od první třídy

Od první třídy máme jako součást výuky angličtinu s rodilým mluvčím i s českým pedagogem. Některé projekty vedeme pouze v angličtině. V odpoledním klubu nabízíme kroužek v anglickém jazyce.

Inovativní metoda CLIL

Používáme osvědčenou metodu CLIL. Máme navázanou spolupráci se zahraničními školami, která umožňuje dětem reálné používání jazyka a výměnné pobyty. Ve vyšších ročnících se děti učí němčinu a v budoucnu i další jazyky.

Individuální přístup

Dětem dáváme individuální podporu. Aby získaly větší sebejistotu, nabízíme jim předučování, ve kterém mají možnost seznámit se s látkou dopředu. Pro bilingvní děti máme individuální program.

Hodnocení jako cesta růstu a sebepoznání

Používáme pouze formativní hodnocení, zpětnou vazbu, která nejlépe vystihuje, jak se dětem daří a čemu je třeba věnovat pozornost. Jednou za pololetí propojujeme pohled dětí, pedagogů a rodičů na tripartitách.

Součástí výuky je sebehodnocení. Od první třídy se děti učí nastavovat týdenní a později i dlouhodobější cíle, plánovat si cestu k jejich dosažení a reflektovat svou práci.

Učíme děti hodnotit práci druhých. Každou prezentaci, workshop či představení děti komentují svými slovy. Tím trénují poskytování konstruktivní zpětné vazby a dovednost formulovat myšlenku.

Pečujeme o děti a jejich pohodu

Duševní pohoda je základem úspěšného vzdělávání. Do výuky pravidelně zařazujeme relaxační a meditační techniky, jejichž cílem je děti zklidnit a posílit koncentraci při práci.

V prostorách školy máme i Centrum podpory a poradenství, které nabízí služby žákům, jejich rodičům i učitelům.

fotodeti

Centrum podpory a poradenství

Jsme tu pro naše děti, rodiče i učitele, když nás potřebují. Poskytujeme psychologické poradenství, diagnostiku dětí a krátkodobou i dlouhodobou terapii.

Co nabízíme

Poskytujeme individuální anebo skupinovou práci se žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu. Díky aktivnímu pozorování žáků umíme popsat jejich individuální potřeby.

Zajišťujeme komplexní diagnostiku založenou na principech tzv. dynamického vyšetření. Mapujeme proces učení a přemýšlení žáků, odhalujeme jejich silné stránky i příčiny potíží a následně navrhujeme postupy, jak situaci řešit.

Využíváme metody, jako je Feuersteinovo instrumentální obohacování, Nyborgovo konceptuální učení, systematická podporujeme a rozvíjíme čtenářské i další studijní dovednosti.

Kdo v našem centru pracuje

Psychologové

kteří mají na starosti diagnostiku a tvorbu podpůrného plánu pro žáky v souladu s jejich potřebami;

Speciální pedagogové

kteří průběžně pracují se žáky – individuálně i skupinově, v průběhu výuky i v samostatných lekcích;

Asistenti pedagoga

kteří podle potřeby přicházejí do tříd a pracují s těmi, kdo to aktuálně potřebují.

ozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdoba