fb-pixel

Jsme laboratorní škola. Tento koncept vznikl před více než 100 lety v USA a dnes jej najdete na všech kontinentech. Laboratorní školy se snaží přibližovat vzdělávání co nejvíce praktickému životu a motivovat žáky k celoživotnímu učení a poznávání. Aplikují se v nich inovativní přístupy a metody z různých oborů, a tak laboratorní školy efektivně připravují děti na uplatnění ve společnosti 21. století. 

Naše škola je v úzkém kontaktu s první českou laboratorní školou ZŠ Labyrinth v Brně a inspiruje se také aktivitami Mezinárodní asociace laboratorních škol

 

Základní principy

 • Rozvíjíme potenciál dětí na maximum: Spojuje nás upřímný zájem o každé dítě, jeho rozvoj a duševní pohodu. Podporujeme jeho silné stránky a pomáháme mu rozvinout ty oslabené. Motivujeme děti k  celoživotnímu učení. 

 • Upřednostňujeme praxi před teorií: Vzdělávání jde ruku v ruce s každodenní realitou. Teorie propojujeme s praktickou stránkou života a učíme je především díky zážitkům a vlastnímu poznání za využití těch různorodých vzdělávacích metod. 

 • Budujeme sebedůvěru i respekt k ostatním: Vedeme děti k jejich sebeuvědomění a důvěře v sebe sama, stejně jako k respektu k druhým. 

Jak pracujeme

 • Základem je aktivní interakce dítě – učitel – rodič. Všichni jsme si rovnocennými partnery a všichni máme podíl na výsledku.
 • Respektujeme individuální tempo žáků, jejich způsob učení a přemýšlení. Vedeme je k tomu, aby si našli svoji strategii učení. Aby se naučili plánovat a průběžně vyhodnocovat svůj učební proces. A hlavně aby zažívali individuální i týmový úspěch.
 • Máme vlastní Centrum podpory a poradenství ‒ jakmile se něco nedaří, hned hledáme způsoby, jak můžeme dítěti pomoci.
 • Spolupracujeme s odborníky z různých oblastí a s vysokými školami. Propojujeme školu s reálným životem, pracovním trhem a inovacemi.
 • Pečlivě si vybíráme učitele. V naší škole musejí dobře zvládat pedagogickou diagnostiku, široké spektrum inovativních metod výuky (např. pro malé skupiny, pro celou třídu, individuální podporu, tandemovou výuku) i ovládat moderní technologie. Snažíme se  je v tom všem co nejvíce podporovat.
 • A soustavně se rozvíjíme. V centru zájmu jsou děti, ale pracujeme i sami na sobě, protože chceme, abychom byli skutečnými profesionály, a to se každý den odráželo v práci se žáky.

Co je charakteristické pro naši výuku

 • Moderní výukové metody, které jsou v souladu s nejnovějšími psychoneurologickými zjištěními, které se odrážejí ve využívaných pedagogických přístupech. Velkou inspirací je pro nás přístup R. Feuersteina, díky kterému si děti osvojují nejlepší strategie pro učení a osvojování nových poznatků. V matematice využíváme Hejného metody. Číst děti učíme “zdravou” kombinací analyticko-syntetické a genetické metody a psát písmem Comenia script. Ve výuce se děti běžně setkávají i s brainstormingem, myšlenkovými mapami a s inscenační a simulační metodou a metodou dramatizace. 
 • Projektová výuka. Máme klasické předměty, ale jejich konkrétní obsah určují měsíční témata a práce na projektech. Děti učíme souvislostem a přemýšlení v kontextu. 
 • Slovní hodnocení a tripartity. Nepoužíváme známky, ale jen slovní hodnocení, které nejlépe vystihne, jak se dětem daří a čemu je třeba věnovat větší pozornost. Vždy propojujeme pohled dětí, pedagogů a rodičů. 
 • Rozšířená výuka angličtiny od první třídy. Děti mají angličtinu od první třídy jako běžnou součást výuky, od školního roku 2020/2021 mají všichni také  hodiny s rodilým mluvčím. Součástí Odpoledního klubu je anglická konverzace a některé projekty jsou vedeny pouze v angličtině. Důraz klademe i na individuální podporu dětí, které ji potřebují. Takovým dětem nabízíme tzv. předučování, aby měly možnost seznámit se s látkou dříve než na hodině, a získaly tak větší sebejistotu v hodině.
 • Bez domácích úkolů. Naše děti nedělají klasické domácí úkoly. Několikrát do roka dostávají děti ke zpracování samostatný “domácí” projekt, na kterém mohou spolupracovat spolu s rodiči. Občas mají něco zjistit, vypátrat, zapsat.
 • Mindfulness a relaxace. Do výuky pravidelně zařazujeme relaxační a meditační techniky, jejichž cílem je děti zklidnit a posílit koncentraci, aby se zvládly věnovat soustředěné práci.
 • Well-being a duševní rovnováha. Soustředíme pozornost na prostředí, ve kterém se děti učí, a na to, jak se cítí. Duševní pohoda je totiž základem úspěšného vzdělávání. Nedílnou součástí výukového procesu je také podpora tzv. měkkých dovedností – spolupráce, sebereflexe, komunikace atd.